Repræsentantskab

Repræsentantskab
REPRÆSENTANTSKABET: Repræsentantskabet er sammenslutningens højeste myndighed og er sammensat af præsidenten, vicepræsidenten og 2 repræsentanter for hver tilsluttet forening.
Der kan stemmes ved fuldmagt, forudsat at foreningen i forvejen er personligt repræsenteret ved repræsentantskabsmødet.
Kun repræsentanter er valgbare til præsidiet, dog kan præsidenten og vicepræsidenten vælges uden for repræsentantskabets kreds og de har en stemme hver i repræsentantskabet.
Senest 2 uger efter afholdt generalforsamling, meddeler hver tilsluttet forening til præsidiet, hvem der repræsenterer foreningen og hvem der er suppleanter.

REPRÆSENTANTSKABSMØDER:

Repræsentantskabet afholder ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i marts/april måned i Holstebro med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent.
2.       Præsidenten aflægger beretning.
3.       Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4.       Behandling af indkomne forslag.
5.       Fastsættelse af kontingent.
6.       Valg af præsidium:

  • Præsident (ulige år)

  • Vicepræsident (lige år)

  • 3 præsidiemedlemmer (lige år)

  • 2 præsidiemedlemmer (ulige år)

  • 1 suppleante til præsidiet (hvert år)

  • 1 revisore (hvert år)

  • 1 revisorsuppleant  (hvert år)

7.       Orientering om Dragonmuseet.
8.       Eventuelt.

Alle forslag/indstillinger til valg til præsidium skal tilstilles dirigenten. Valg skal foregå skriftlig, når blot 2 repræsentanter fremsætter ønsker herom.

Alle afgørelser på repræsentantskabsmøderne træffes ved simpel stemmeflertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer og opløsning 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

Repræsentantskabsmødet skal indkaldes ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt repræsentant senest 4 uger før mødets afholdelse.

Indkaldelsen skal være bilagt præsidiets beretning og revideret regnskab.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være præsidiet i hænde senest 7 hverdage før mødets afholdelse.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mødet er lovligt indvarslet.

Senest 1 uge før mødets afholdelse, meddeler de tilsluttede foreninger til præsidiet om deltagelse i mødet.

Den enkelte forening er selv ansvarlig for afholdelse af udgifterne ved repræsentanternes deltagelse i mødet.

 
 

Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) er en sammen-slutning af dragonfor-eninger, hvis medlem-mer forretter eller har forrettet tjeneste ved Jydske Dragonregiment (JDR).

 
Template/Design by VillageMedia