KONTINGENT
Indbetaling af kontingent:
Regnr.: 1551
Kontonr.: 3657564281

 

Velkommen
 opdateret  1. dec. 2023

18. november 2023, Julefrokost.
Dagen for vores årlige julefrokost. På trods af et par afbud på dagen, var vi 30 dragoner og dragonesser samlet til endnu en hyggelig dag med Lis og Anettes gode mad. Der skal herfra lyde en stor tak for indsatsen i køkkenet.Under frokosten blev der også holdt det sædvanlige lotteri med diverse sponserede præmier, indsamlet/stillet til rådighed af bl.a. Erik Jensen, Eilif Askjær og Leif Byskov.

Som noget helt enestående blev de første 3 numre i træk, vundet afden samme person, Vibeke Frandsen.


Som afslutning blev der serveret kaffe med Askjærs hjemmebagtewienerbrød.
Tak til alle deltagerne for opbakningen til arrangementet.

Fremtidige aktiviteter

9. marts 2024, Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhusog Omegns Dragonforening lørdag
d. 9. marts 2024 kl. 11.00 i Tilst sognegård.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Endelig dagsorden vil blive sendt til alle medlemmer pr. mail/post forud for generalforsamlingen.

16. marts 2024, Repræsentantskabsmøde

Repræsentanter fra alle lokalforeninger mødes i Holstebro til det årlige repræsentantskabsmøde i Danske Dragonforeningers Sammenslutning.

Datoer i 2023

26.august 2023, Udflugt til Femmøller. Invitation er tilsendt allemedlemmer.

9.september 2023, Jubilarstævne på Dragonkasernen i Holstebro.
Alle årgange med sluttal 3 og 8 bedes møde.
Indbydelse sendes til alle jubilarer med en gyldig mailadresse, som ermeddelt foreningen.
Der vil også være en indbydelse her

18.november 2023, Julefrokost.


Foreningen, JDR og DDS ønskertillykke til følgende medlemmer:
50 år.

Tirsdagd. 12. september fylder Flemming Jensen 50 år. Indkaldt 1994. Bynavn:???          
Adresse: Haardalen 1, 8680 Ry.

Siden sidst
17.juni, Eskelund
Vihavde igen arrangeret et besøg på den lille skydebane Eskelund vedBrabrandstien. Bestyrelsen havde bestilt godt vejr og det var detbestemt også. 21 dragoner og dragonesser var tilmeldt tilarrangementet, men vi kunne godt have været lidt flere. Et par stykkerhavde lidt besvær med at finde lokaliteten, men efter guidning pr.telefon lykkedes det at få samlet tropperne.
Der blev holdt enlille skydekonkurrence på anlæggets 50 meter skydebane. Konkurrencenblev vundet af Torben Hartmann efterfulgt af John Friang og VagnHolmelund. Damernes konkurrence blev vundet af Lis Jensen efterfulgt afMarianne Byskov og Inger Madsen.
Der blev også spillet dart, ogher vandt Erik Jensen efterfulgt af Vagn Holmelund og Leif Byskov. Hosdamerne vandt Margrethe Poulsen efterfulgt af Lis Jensen og MarianneByskov. I mellemtiden havde Peter Martin Sørensen tændt op i grillen,så vi også kunne få lidt at spise (og drikke).
Tak til alle de fremmødte der bakkede op om arrangementet, som vi håberpå at kunne gentage.

Så skal tungen holdes lige i munden.

Der blev hygget.

18. marts 2023
Det årlige repræsentantskabsmøde i Danske DragonforeningersSammenslutning blev som sædvanligt holdt på kasernen i Holstebro.Bjarne Andresen, Bent Schouw og Palle Stausholm deltog. Under frokostenblev Dragonforeningernes Æressabel overrakt til en overrasket, menmeget glad Bjarne Andresen af Sammenslutningens præsident, Ole E.Clausen. Det er første gang siden 1990 at denne ære tildeles et medlemfra Aarhus. I 1990 var det P. Roost-Nielsen.

Bjarne Andresen får tildelt Dragonforeningens Æressabel.

11. marts 2023.
Årets generalforsamling blev afviklet i vanlig stil lørdag d. 11. marts2023. Der var mødt 23 dragoner frem for at deltage igeneralforsamlingen. Bestyrelsens beretning og regnskab, som udviste etunderskud på 1.300 kr., blev begge godkendt uden kommentarer. 

Derblev vedtaget en kontingentforhøjelse i 2024 til 225 kr.

PalleStausholm blev genvalgt som formand og bestyrelsesmedlemmerneLeif Byskov og Eilif Askjær blev også genvalgt. Til gengæld ønskedeErik S. Jensen at udtræde af bestyrelsen og i stedet blev Bent Schouwvalgt.

Undereventuelt blev årets udflugt debatteret. Busleje er desværreblevet voldsomt dyrt og man besluttede at bestyrelsen skulle arbejdevidere med et forslag om en skyde-/grilldag på Eskelund i stedet forudflugt.

Referatfra generalforsamlingen vil blive tilsendt alle medlemmer.

 Vedden efterfølgende spisning blev der overrakt 60-års tegntil Erik Jensen. Ved jubilæumsdagen d. 15. januar var der overrakt25-års tegn til Brian Linddahl Jensen, Kim Lykkemark Kudsk og JesRaunsbæk Hagedorn samt 50-års tegn til Bent Holm og BjarneAndresen.


15.januar 2023
Foreningens 120-års jubilæum blev fejret med manér med deltagelse afregimentschef oberst Anders Poulsen med frue, præsidenten for DanskeDragonforeningers Sammenslutning Ole E. Clausen med frue samt kassereri samme Arne Rindom med frue. Derudover deltog 34 dragoner ogdragonesser i fejringen som blev afholdt i Den Gamle By’s restaurant,nærmere bestemt i Håndværkerforeningens ”Laugssal” som er enimponerende festsal med træudskæringer på døre og vægge.

Derblev holdt taler af tidl. formand Bent Holm, oberst Anders Poulsensom overrakte Jydske Dragon Regiments våbenskjold til foreningen samtaf præsidenten for DDS Ole E. Clausen som samtidig overrakte en gave på6 flasker ”Dragonvin” samt en karaffel ”med indhold”Der blev også tildelt årstegn. 

25-års tegn til Brian Linddahl Jensen, Kim Lykkemark Kudsk og Jes Raunsbæk Hagedorn. 

25-årstegn til Brian Linddahl Jensen, Kim Lykkemark Kudsk og JesRaunsbæk Hagedorn.

50-årstegn til Bent Holm og Bjarne Andresen

 
50-årstegn til Bent Holm og Bjarne Andresen


 

 

Stiftet 15. januar1903
Aarhusegen hjemmeside

BESTYRELSE

FORMAND:
Palle Stausholm
Pilegårdsvej 219
8361 Hasselager
Mobil: 40 32 29 31
E-mail: 
 
NÆSTFORMAND& ARRANGEMENTCHEF:
Eilif Askjær
Græsvangen 261
8381 Tilst
Mobil: 29 62 72 44
E-mail: 
 
KASSERER:
LeifByskov
Engparken 21
8370 Hadsten
Mobil: 26 16 23 42
E-mail: 
 

BESTYRELSESMEDLEM:
Bent Schouw
Kratbakken 5, Femmøller
8400 Eleltoft
Mobil: 50 47 80 64
E-mail: 
 
BESTYRELSESMEDLEM:
Bjarne Andresen
Hjortshøjparken 67,
8530 Hjortshøj
Tlf.: 51 36 49 65
E-mail: 
 
 
Template/Design by VillageMedia