Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
ENHEDER VED REGIMENTET
 
Velkommen
 
Seneste opdateringer:

JUBILÆUMSUDGIVELSER

SE DEM HER

Odense. Sommertur
   
Holstebro. KC tildelt særlig udmærkelse
 
 
 
 
   
 
 
Se UDDANNELSESBATALJONEN på FELT II
 
 
HAR DU PROBLEMER MED OPDATERING AF DENNE SIDE
- SÅ TRYK PÅ (F5-tasten).

KLIK på billedet herover for at se hele programmet....

En FANTASTISK dag på kasernen....

Mellem 10.000 og 12.000 gæster besøgte Jydske Dragonregiments ÅBENT HUS arrangement lørdag den 21. maj.
Et perfekt arrangement, hvor der bl.a. blev uddelt medaljer til ca. 400 nuværende og tidligere soldater ved regimentet.
SE FLERE BILLEDER >>>>> HER


To oberster lytter til festtalen fv. regimentschef Bjarne H. Jensen
og tidligere regimentschef Kurt Mosgaard

I forbindelse med, at det er jubilæumsår for DDS, udgiver præsidiet tre jubilæumsskrifter hvoraf det første kan ses herunder. De to sidste kommer i løbet af året.
Du kan læse bladet ved at "klikke" på billedet!

BILLEDER FRA 50. REPRÆSETANTSKABSMØDE 2016

Tekst og foto: T. Børgesen
DDS Præsident Arne H. Rindom holder festtalen. Forhenværende DDS-præsident
Flemming Christensen.
   
Højt humør under receptionen, her er det fkv. regimentschef Kurt Mosgaard sammen med medlem af præsidiet John Ørsted. Repræsentanter fra Prinsens Livregiments Soldaterforening fv. Jens Henry Jensen og Preben Troelsen.
   
 
Vellykket Jubilæums – Repræsentantskabsmøde
DDS holdt sit 50. repræsentantskabsmøde, lørdag den 19. marts på Dragonkasernen i Holstebro. Da det nu var et jubilæum havde DDS Præsidie bestemt, at der i denne anledning skulle være en reception med buffet for repræsentanterne og særligt inviterede gæster efter selve repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabsmødet blev, sædvanen tro, afholdt lørdag formiddag i Sergentmessen, hvor man mødtes til morgenkaffe og efterfølgende møde, som blev afholdt efter den faste dagsorden.
DDS Præsident, Arne H. Rindom bød velkommen. Fanen blev højtideligt ført ind i lokalet. De dragoner, som i årets løb var afgået ved døden blev mindet med et minuts stilhed. herefter ”Dragonsangen”.
Formanden for Dragonforeningen for Holstebro og Omegn, K.C. Olsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet samt at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt.
Præsidentens beretning var udsendt til lokalafdelingerne i god tid før mødet og blev vedtaget med applaus. Her ud over glædede Præsidenten sig over, at 10 dragonforeninger ud af 12 var repræsenteret ved mødet. Kun dragonforeningen for Sydfyn og DKSØ (København Sjælland med Øer) var ikke repræsenteret.
Regnskabet blev fremlagt af kassereren Ole E. Clausen. Alt blev fundet i orden og regnskabet blev godkendt med applaus. Kontingentet fortsætter uændret.
Nyt medlem og ny suppleant til Præsidiet
Vicepræsidenten, Ole E. Clausen, Holstebro, blev genvalgt. Præsidiemedlemmerne Niels- Henning Høvsgaard, Odense og John Ørsted Nielsen, Aarhus, blev begge genvalgt. Nyvalgt blev Søren Rostrøm, Odense. Han erstatter Hans Jørgen Knudsen, som på grund af sygdom, har valgt at træde ud af Præsidiet.
Den hidtidige suppleant Per Andresen, Sønderjylland ønskede ikke genvalg. I stedet blev Flemming Christensen, Thisted valgt som 1. suppleant. Finn Hansen, Herning, fortsætter som 2. suppleant.
Revisor og revisorsuppleant, h.h.v. Georg Hussmann, Struer og Christian Mortensen, København, modtog begge genvalg.

Museet går godt

K.C. Olsen, som er formand for museumsudvalget orienterede om status på museet. Mange nye våben er tilgået. Der er ikke mere at hente på det tidligere ”Dragonmuseum” i kælderen under Holstebro Kunstmuseum”. Han takkede alle involverede i arbejdet med museet på Dragonkasernen.

Dragonen

Villy Ager orienterede om status i forbindelse med vores blad ”Dragonen”. Han kom med enkelte tilrettevisninger for så vidt angående indsendelse af stof og foto til lokalredaktørerne. I det store og hele udtrykte han tilfredshed med bladets drift, indhold og specielt samarbejdet i det af de 2 soldaterforeninger nedsatte bladudvalg. En ting han dog manglede var flere reklamer i bladet.

Dragonfonden

Dragonfonden orienterede DDS repræsentant i bestyrelsen, John Ørsted Nielsen om.

Receptionen

Efter selve Repræsentantskabsmødet blev der efter en pause afholdt reception i samme lokale, dog med dækkede borde og en flot buffet. De inviterede gæster ankom til sergentmessen i pausen. Her blev de alle budt velkommen af Præsident Arne H. Rindom. Der var desværre enkelte afbud, men det var en glæde at modtage regimentschef, oberst Bjarne Højgaard Jensen, tidligere regimentschef, generalmajor/oberst Kurt Mosgaard, medlemmer af bladudvalget, redaktør/PRINSENS Preben Troelsen og sekretær Jens Henry Jensen, DDS revisorer Jens Bastrup og Georg Hussmann, tidligere præsidiemedlemmer, Flemming Christensen, Johs. Mathiassen, Nis Richard Nissen og Verner Jensen samt webmaster og ansvarshavende redaktør for DRAGONEN/PRINSENS, Villy Ager. Efter Præsident Arne H. Rindums velkomst til gæster og repræsentantskabets medlemmer blev der spist og hygget. Herefter holdt Arne H. Rindom en længere tale, hvor han fortalte om DDS tilblivelse og flere gode hændelser gennem de 50 år. Han omtalte naturligvis også DDS forhold til Dragon-avisen/DRAGONEN gennem alle årene. Til slut i talen kom han ind på Dragonmuseets historie, idet han konstaterede, at det nuværende museum, indviet i 2013 var den ”5. museumsindvielse” siden 1957. Talen blev afsluttet med et leve for Jydske Dragonregiment og Danske Dragonforeningers Sammenslutning. 3 dragoner fik ved repræsentant for Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL), K.C. Olsen overrakt DSL fortjensttegn i sølv. Det var Finn Hansen, Herning, Flemming Jensen, Sønderjylland og Vagn Jensen, Hobro.
Regimentschef, oberst Bjarne Højgaard Jensen overrakte herefter DDS Tak og Ære Kors til Egon Jensen, Aalborg.
Vores tidligere regimentschef holdt herefter en god tale om samhørigheden mellem DDS, DRAGONEN, Dragonmuseet og regimentet og fremførte en tak til de mange involverede i det hele til gavn for samhørigheden. Vores nuværende regimentschef Bjarne Højgaard Jensen sluttede dagen af med at fortælle om regimentets og hærens aktuelle status herhjemme og i udlandet.

 
 
LÆS DRAGONEN HER!
ARKIV
Se de gamle DRAGON-blade

Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) er en sammenslutning af dragonfor-eninger, hvis medlemmer for-retter eller har forrettet tjeneste ved Jydske Dragon-regiment (JDR).

Denne side  er for alle tidligere og nuværende dragoner og civile med tilknytning til-, eller med interesse for Jydske Dragonregiment i Holstebro.

 
 
Template/Design by VillageMedia